Käyttöehdot

Käyttöehdot

Loppukäyttäjän Kihon kenttätyönhallintapalvelun käyttöehdot

1 Yleistä

Nämä Loppukäyttäjän käyttöoikeutta koskevat ehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) sisältävät Kiho Oy:n (jäljempänä ”Kiho”) kenttätyön hallintaan liittyvän SaaS-perusteisen palvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot, joita Palvelua käyttävänä loppukäyttäjänä sinä (”Loppukäyttäjä” tai ”Sinä”) sitoudut noudattamaan rekisteröityessäsi Palvelun käyttäjäksi ja Palvelua käyttäessäsi.

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Käyttöehdot.

2 Käyttöoikeus

Sinun rekisteröidyttyäsi Palvelun käyttäjäksi Kiho antaa Sinulle rajoitetun, ei-siirrettävissä olevan, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Kihon luomaan ja omistamaan kenttätyön hallintaan liittyvän SaaS-palvelun käyttöä varten.

Käyttöoikeus astuu voimaan, kun Kiho on hyväksynyt rekisteröitymisesi Palvelun käyttäjäksi ja Kihon ja sen sopimuskumppanin välinen palvelusopimus (”Palvelusopimus”) on astunut voimaan.

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi ja päättyy, jos päätät lopettaa Palvelun käytön ja ilmoitat siitä Kiholle kirjallisesti.

Käyttöoikeutesi päättyy ilman eri toimenpiteitä Palvelusopimuksen päättyessä.

Kiholla on myös oikeus päättää Sinun Palvelun käyttöoikeutesi näissä Käyttöehdoissa kuvatuissa tilanteissa.

3 Sinun vastuusi ja sitoumuksesi Palvelun käytössä

Kiho tarjoaa käyttöön Palvelun mukaisen SaaS -alustan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kenttätyön hallintaan liittyvien palveluiden hallinta verkon kautta.

Kiho tarjoaa ainoastaan sähköisen alustan kirjata ja hallinnoida kenttätyön hallintaan liittyviä tietoja. Kiho ei ole vastuussa Palveluun syötetyistä kenttätyön hallintaa koskevista tiedoista, niiden lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Sinun vastuullasi on käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla sekä noudattaa Palvelun käytössä siihen liittyviä ja/tai muutoin annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Sinä vastaat itse kaikesta Palveluun jättämästäsi tai siirtämästäsi aineistosta kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista, dokumenteista, asiakirjoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista. Sinä olet velvollinen huolehtimaan siitä, ettei Sinun Palveluun siirtämäsi aineisto loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia ja että Sinulla on lupa ja oikeus tällaisen aineiston jättämiseen Palveluun.

Sinä vastaa itse kaikista toimenpiteistä tai toimimatta jättämisestä, mihin ryhdyt tai mitä jätät tekemättä Palvelun perusteella.

Sinä sitoudut olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Palvelu tunnistaa Sinut sinun käyttöösi rekisteröitymisvaiheessa luoduilla asiakastunnuksilla, nk. kirjautumistiedoilla.

Sinun vastuullasi on huolehtia asiakastunnuksesi ja salasanasi huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta. Sinä vastaat kaikesta asiakastunnuksellasi ja salasanallasi tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Sinun on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä Kiholle, jos Sinun asiakastunnuksesi tai salasanasi joutuu kadoksiin tai epäilet asiakastunnustasi käytettävän ilman lupaasi.

Jos Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua, Sinun on ilmoitettava asiasta Palvelusopimuksen tarkoittamalle yhteyshenkilölle tai muulle taholle, viime kädessä Kiholle, ja lakattava käyttämästä Palvelua. Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa itsenäisesti asiakastunnuksiasi kolmannelle osapuolelle.

Sinä vastaat Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta, tietoturvasta sekä muista Palvelun käytöstään aiheutuvista kustannuksista.

Sinä sitoudut olemaan käyttämättä Palvelua:
1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa tai voisi vaikeuttaa toisten loppukäyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua,
2. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
3. muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;
4. muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa; tai
5. lainvastaisiin toimiin.

Kiho pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Kiholla on oikeus, ilman että olisi vastuussa asiasta, estää tai rajoittaa Sinun pääsysi Palveluun tai perua Sinun käyttöoikeutesi tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi.

4 Suostumus henkilötietojen käyttöön ja henkilötietojen käyttö

Palvelusopimuksen muulla sopimuskumppanilla kuin Kiholla on lakiin ja/tai sopimukseen perustuva oikeus saada ja käsitellä niitä henkilötietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.

Yllä kuvattu Palvelusopimuksen sopimuskumppani toimii tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja vastaa kaikista siihen liittyvistä velvoitteista.

Palvelun käyttäminen edellyttää Sinua koskevien vastaavien henkilötietojen luovuttamista Palveluun. Palvelusopimuksen yllä kuvattu sopijapuoli on kuvannut Palvelun käytön edellyttämät henkilötiedot laatimissaan tietosuojalainsäädännön mukaisissa asiakirjoissa.

Palvelun ylläpitäjä Kiho toimii tietosuojalainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä Palvelusopimuksen mukaisen sopimuskumppanin kanssa laaditun henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti.

Kiho voi käyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja henkilötietojen käsittelysopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti alla oleviin tarkoituksiin
• Sinun tunnistamiseesi sekä Palvelun toteuttamiseen;
• Palvelun hoitamiseen ja kehittämiseen myös EU:n ulkopuolisten ohjelmistokehittäjien toimesta;
• Tiedotteiden lähettämiseen;
• lisäpalveluiden tai ohjeiden tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi;
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
• analysointi- ja tilastointitarkoituksiin;
• Kihon, Palvelusopimuksen mukaisen sopimuskumppanin sekä Sinun väliseen viestien vaihtoon sekä
• muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5 Palvelun käytön päättäminen
Jos haluat lopettaa Palvelun käytön ja peruuttaa rekisteröitymisesi, Sinun tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti Palvelusopimuksen sopimuskumppanille tai Kiholle. Kiho poistaa asiakastunnuksesi ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta pyynnöstäsi.

6 Vastuunrajoitus

Kiho tuottaa Palvelua ”sellaisena kuin on”. Palvelulle ei myönnetä mitään takuita tai vastuita. Kiho ei takaa sitä, että Palvelua voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Kiho pidättää itselleen oikeuden perustellusta syystä tehdä Palveluun muutoksia tai rajoittaa Palveluun pääsyä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta Sinulle.

Kiho ei vastaa Palvelun keskeytyksettömästä käytettävyydestä, saatavuudesta, virheettömyydestä eikä Sinulle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua Sinulle Palvelua käyttämällä.

Kiho on alusta, joka avustaa Sinua kenttätyön hallinnassa. Kiho ei vastaa Palvelun käytöstä, hallinnosta ja päätöksentekoon liittyvistä toimenpiteistä, joihin Sinä Palvelun käytön perusteella ryhdyt tai jätät ryhtymättä.

Kiho ei vastaa Sinun Palveluun syöttämästäsi aineistosta, sen lainmukaisuudesta, sisällöstä taikka siitä, loukkaako aineisto mahdollisesti kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Sinä vastaat rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Kiholle, muille Palvelun käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7 Tekijänoikeus ja muut oikeudet
Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liike- ja ammattisalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat yksinomaan Kiholle.

Siltä osin kun olet tallentanut Palveluun aineistoa, tämän aineiston omistusoikeus jää Sinulle.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään. Kiho ei myönnä Sinulle mitään muita suoria tai epäsuoria oikeuksia Palvelun käyttöön kuin oikeuden käyttää Palvelua sen tarkoitukseen näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Kihon etukäteistä kirjallista suostumusta.

8 Kolmansien osapuolten aineisto
Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille ja sisältöön. Siirtyessäsi tällaisille sivuille Sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Linkitetyt sivut eivät ole Kihon hallinnassa, eikä Kiho voi vaikuttaa niillä julkaistun aineiston sisältöön. Kiho ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta.

9 Kihon oikeus poistaa tai sensuroida Loppukäyttäjän Palveluun siirtämää aineistoa

Kiho pidättää oikeuden poistaa tai sensuroida Palvelusta mitä tahansa Sinun tuottamaasi sisältöä taikka aineistoa oman harkintansa mukaan, jos Kihon käsityksen mukaan tällaisen aineiston syöttäminen olisi tai on näiden Käyttöehtojen vastaista.

10 Anonyymisoitujen ja pseudonymisoitujen henkilötietojen käyttö Palvelun edelleenkehittämisessä

Kiho voi käyttää Palvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja Palvelun tuotekehityksessä ilman, että Sinua voidaan tunnistaa tai yksilöidä. Kiho voi käyttää tällaisia tietoja anonymisoituina tai pseudonymisoituina mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• tilastojen laatiminen
• Palvelun kehittäminen
• Palvelun käyttäjämäärien seuranta ja siihen perustuva markkinointi

Kiho voi luovuttaa tietoa myös eteenpäin tällaisessa muodossa.

11 Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ilman sen lainvalintasäädöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.